hscode
商品描述
查看相關內容
2915900090
十一酰氯
2924199090
十八酰氯
2933990099
1-吡咯酰氯
3822009000
雙(2-氧基-3-唑基)磷酰氯
2921450090
酰氯
2921499090
酰氯
2915900090
酰氯
2915709000
棕櫚酰氯
2915900090
異壬酰氯
2917190090
丙二酰氯
2916190090
丙烯酰氯
2916320000
苯甲酰氯
2916399090
內桂酰氯
2812190099
焦磷酰氯
2942000000
己二酰氯
2916399090
1-萘甲酰氯
2916190090
4-戊烯酰氯
2915900090
6-溴己酰氯
2916209090
環己甲酰氯
2916399090
五氟苯酰氯
2916209090
二氯菊酰氯
2916399090
氟苯甲酰氯
2918990090
脂肪酸酰氯
2933699099
三聚氰酰氯
2932999099
呋喃甲酰氯
2916190090
反-巴豆酰氯
2942000000
反-丁烯酰氯
2916310000
2-氯苯甲酰氯
2916320000
2-氟苯甲酰氯
2916320000
3-氯苯甲酰氯
2915900090
2-乙基己酰氯
2916209090
反式DV菊酰氯
2934999099
2-噻吩甲酰氯
2916399090
聯苯-4-甲酰氯
2916209090
環丁基甲酰氯
2917399090
間苯二甲酰氯
2916399090
鄰氟苯甲酰氯
2916399090
對氯苯甲酰氯
2924199090
甲氨基甲酰氯
2916320000
鄰苯二甲酰氯
2917399090
鄰苯二甲酰氯
2916399090
五氟苯甲酰氯
2916399090
間氯苯甲酰氯
2917190090
乙基丁二酰氯
2917399090
四氯苯甲酰氯
2917369000
對苯二甲酰氯
2917399090
對苯二甲酰氯
2931900090
二苯基磷酰氯
2934999099
雙氯西林酰氯
2942000000
甲基丙烯酰氯
2931399090
二甲基膦酰氯
2942000000
二苯基磷酰氯
2931399090
二苯基膦酰氯
2917190090
六氟戊二酰氯
2917399090
均苯三甲酰氯
2903890090
1.4-環己二酰氯
2924199090
二甲氨基甲酰氯
2924199090
二乙氨基甲酰氯
2918990090
間甲氧基甲酰氯
2917190090
丙二酸甲酯酰氯
2916399090
鄰甲基苯甲酰氯
2916190090
丙烯酰氯 ACRYLOYL
2916399090
對甲基苯甲酰氯
2916399090
對硝基苯甲酰氯
2917190090
乙基丁二酰氯ESC
2917369000
對氰基苯甲酰氯
2926909090
對氰基苯甲酰氯
2933990099
亞氨基茋甲酰氯
2933990099
亞氨基芪甲酰氯
2924199090
甲基氨基甲酰氯
2917399090
1.3.5-苯三甲酰氯
2916399090
1.3.5-苯三甲酰氯
2917190090
乙基乙二酰氯
2924199090
二乙基氨甲酰氯
2903999090
二苯基次膦酰氯
2924299099
二苯氨基甲酰氯
2933599099
雙氧哌嗪甲酰氯
2916209090
右旋反式菊酰氯
2916399090
3,4-二氟苯甲酰氯
2916320000
2,3-二氯苯甲酰氯
2916399090
2,3-二氯苯甲酰氯
2916399090
3,5-二氯苯甲酰氯
2934999099
1,3-噻吩-2-甲酰氯
2916310000
2.5-二氯苯甲酰氯
2933399099
吡啶-26-二甲酰氯
2916399090
2.3-二氯苯甲酰氯
2916399090
2.5-二氟苯甲酰氯
2916399090
2.4-二氯苯甲酰氯
2916399090
3.5-二氯苯甲酰氯
2933399099
2.6-吡啶二甲酰氯
2916399090
3-溴-4-氟苯甲酰氯
2932999099
4-甲酰氯四氫吡喃
2917399090
間苯二甲酰氯99.9%
2918990090
9-芴甲氧基碳酰氯
2916209090
DV菊酰氯(高反)
2918990090
O-乙?;?span class='red'>酰氯
2918990090
3-乙氧基丙烯酰氯
2916209090
二氯菊酰氯(反式)
2916209090
二氯菊酰氯(酰氯)
2916399090
4-叔丁基苯甲酰氯
2918990090
對甲氧基苯甲酰氯
2916399090
2,4,6-三氯苯甲酰氯
2916399090
2,3-二氯苯甲酰氯
2915900090
3.5.5-三甲基己酰氯
2917399090
1.3.5-均三苯甲酰氯
2916399090
3.5二硝基苯甲酰氯
2916399090
2.4.6-三氯苯甲酰氯
2917190090
丁二酸單乙酯酰氯
2917190090
丁二酸單甲酯酰氯
2918300090
丁二酸單甲酯酰氯
2920190090
二乙基硫代磷酰氯
2930909099
二乙基硫代磷酰氯
2916399090
2,4-二氯苯甲酰氯
2916399090
3,5-二氯苯甲酰氯
2933599099
伊馬酰氯二鹽酸鹽
2916399090
(3-氯甲基)苯甲酰氯
2916399090
3,5-二甲基苯甲酰氯
2924199090
N,N-二乙氨基甲酰氯
2916209090
3.5-二硝基苯甲酰氯
2916310000
3.5-二硝基苯甲酰氯
2920190090
O.O-乙基硫代磷酰氯
2916399090
3.5-二甲基苯甲酰氯
2918990090
2.4-二甲氧苯甲酰氯
2924199090
N.N-二甲氨基甲酰氯
2924199090
N.N-二甲胺基甲酰氯
2916399090
3.5-二硝基苯甲酰氯
2918990090
4.4’-二苯醚二酰氯
2927000090
4-苯基偶氮苯甲酰氯
2916399090
3,5二硝基苯甲酰氯
2916399090
2-氟-6-甲基苯甲酰氯
2916399090
2-三氟甲基苯甲酰氯
2916399090
4-三氟甲基苯甲酰氯
2924299099
4-乙酰胺基苯甲酰氯
2924299099
4-乙酸胺基苯甲酰氯
2922509099
4-二甲氨基苯甲酰氯
2916399090
2.3.4.5-四氟苯甲酰氯
2916399090
2.3.5.6-四氟苯甲酰氯
2918990090
對三氟甲基苯甲酰氯
2930909099
O.O二乙基硫代磷酰氯
2916399090
2.4.6-三甲基苯甲酰氯
2916209090
二氯菊酰氯(反式)
2916399090
3,5-二甲基苯甲酰氯
2924199090
N,N-二甲氨基甲酰氯
2917399090
1.2.4-偏苯三酸酐酰氯
2916399090
4-(三氟甲基)苯甲酰氯
2916399090
2,6-二氟-4-溴苯甲酰氯
2920190090
O,0-二乙基硫代磷酰氯
2920190090
O,O-二乙基硫代磷酰氯
2920190090
0,0-二乙基硫代磷酰氯
2903999090
2.4-二氯-5-氟苯甲酰氯
2918990090
2.6-二甲氧基苯甲酰氯
2930909099
O.O-二甲基硫代磷酰氯
2918190090
2-(三氟甲基)苯甲酰氯
2918990090
2-(三氟甲基)苯甲酰氯
2924199090
N.N-二乙基氨基甲酰氯
2916399090
4-溴-2.6-二氟苯甲酰氯
2916399090
2.3.4.5.6-五氟苯甲酰氯
2920190090
O,O'-二乙基硫代磷酰氯
2916209090
二氯菊酰氯(反式酰氯)
2916209090
二氯菊酰氯(順式酰氯)
2920190090
0,0-二乙基硫代磷酰氯
2918990090
2-氟-4-m乙氧基苯甲酰氯
2920190090
O,O-二乙基硫代磷酰氯
2918990090
3.4.5-三甲氧基苯甲酰氯
2903999090
2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯
2930200090
二甲基硫代氨基甲酰氯
2934999099
二甲基硫代氨基甲酰氯
2934999099
1-甲基-1H-吡唑-5-黃酰氯
2934999099
3-硝基-1H-吡唑-4-碳酰氯
2942000000
3,5-雙三氟甲基苯甲酰氯
2916399090
2,4-二氯苯甲酰氯含量98%
2918990090
3-(三氟甲氧基)苯甲酰氯
2918990090
4-(三氟甲氧基)苯甲酰氯
2916399090
2,4,6-三甲基苯甲酰氯
2932190090
2.5-二甲基-3-呋喃甲酰氯
2918990090
3.4-亞甲二氧基苯甲酰氯
2916399090
2-甲基-3-甲氧基苯甲酰氯
2916399090
3-甲氧基-2-甲基苯甲酰氯
2921499090
4-氯-3-氨磺?;郊?span class='red'>酰氯
2916320000
2、3、4、5-四氟苯甲酰氯
2918990090
2-甲基-3-甲氧基苯甲酰氯
2903199000
N-甲基-N-乙基氨基甲酰氯
2916399090
3-氯-5-三氟甲基苯甲酰氯
2919900090
雙(2.2.2-三氯乙基)磷酰氯
2924199090
N-乙基-N-甲基氨基甲酰氯
2942000000
5-氨基-2,4,6-三碘異酞酰氯
2916320000
過氧化苯甲酰及苯甲酰氯
2918990090
3,4-亞甲二氧基苯甲酰氯
2933399099
哌啶基哌啶甲酰氯鹽酸鹽
2933599099
N-乙基-2,3-雙氧哌嗪甲酰氯
2916399090
4-氟-3-(三氟甲基)苯甲酰氯
2916399090
2-氟-3-(三氟甲基)苯甲酰氯
2933599099
N-乙基-2.3-雙氧哌嗪甲酰氯
2941909099
5-甲基-3-苯基-4-異噁唑酰氯
2933199090
1-甲基-4-硝基-3-吡唑甲酰氯
2932190090
(2E)-3-(呋喃-3-基)-2-丙烯酰氯
2916399090
2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酰氯
2930909099
N,N-二甲基硫代氨基甲酰氯
2932190090
5-(3-硝基苯基)呋喃-2-甲酰氯
2933599099
4-乙基-2,3-雙氧-1-哌嗉甲酰氯
2918990090
3-(甲酰氯)-2-甲基苯酚醋酸酯
2916399090
2-甲基-3-甲氧基苯甲酰氯 MMBC
2903999090
3-氰基-2.4-二氯-5-氟苯甲酰氯
2916399090
3-氰基-2.4-二氯-5-氟苯甲酰氯
2920190090
O,O-二乙基硫代磷酰氯O,O-DIETHY
2932190090
5-(2.5-二氯苯基)呋喃-2-甲酰氯
2921499090
5-氨基-2,4,6-三碘間苯二甲酰氯
2921499090
5-氨基-2.4.6-三碘間苯二甲酰氯
2933599099
4-乙基-2,3-二氧-1-哌嗪甲酰氯
2903999090
2,6-二氟苯甲酰氯,醫藥中間體
2941909099
3-(2,-氯苯基)-5-甲基-4-異噁唑酰氯
2924199090
N-乙基-N-甲基氨基甲酰氯(25%甲苯)
2920190090
O,O-二乙基硫代磷酰氯O,O-DIETHYLTHIO
2941909099
3-(2-氯苯基)-5-甲基-4-異噁唑甲酰氯
2941909099
3-(2-氯苯基)-5-甲基-4-異噁唑酰氯
2933599099
4-乙基-2,3-雙氧-1-哌嗪甲酰氯(新)
2920190090
O.O-二乙基硫代磷酰氯 O.O-DIETHYLTHIOPH
2941909099
3-(2,6-二氯苯基)-5-甲基-4-異惡唑酰氯
2932999099
3-(2.6-二氯苯基)-5-甲基異噁唑甲酰氯
2932999099
3-(2,6-二氯苯基)-5-甲基異噁唑甲酰氯
2916209090
環丙基甲酰氯/用于水處理材料/純度98%
2934999099
5-甲基-3-(2,6-二氯苯基)異噁唑酰氯
2941909099
3-(2,6-二氯苯基)-5-甲基-4-異噁唑酰氯
2941909099
3-(2-氯-6-氟苯基)-5-甲基-4-異噁唑酰氯
2933990099
亞氨基芪甲酰氯IMINOSTILEBENECARBONYL CHLORIDE
2924199090
二甲氨基甲酰氯 N.N-DIMETHYL CARBAMOYL CHLORIDE
2933990099
亞氨基芪甲酰氯 IMINOSTILBENE CARBONYL CHLORIDE
2932999099
3-(2,6-二氯苯基)-5-甲基異噁唑甲酰氯
2920190090
O.O-二乙基硫代磷酰氯 O.O-DIETHYLTHIOPHOSPHORYL
2916209090
二氯菊酰氯CYPERMETHRIC ACID,用作農藥中間體.
2916399090
3-甲氧基-2-甲基苯甲酰氯3-METHOXY-2-METHYLBENZOYL
2916209090
順式二氯菊酸白色至淡黃色固體不屬于酰氯
2916209090
二氯菊酰氯分子式C8H9CL3O含量98%無色至棕色液體
2915900090
異壬酰氯,ISONONANOYLCHLORIDE,用于合成聚合引發劑的
2924199090
二乙氨基甲酰氯,用作醫藥及農藥殺草丹的中間體
3904900000
碳酸二酰氯與4.4’-(1-甲基亞乙基)雙(苯酚)的聚合物
3915909000
碳酸二酰氯與4.4’-(1-甲基亞乙基)雙(苯酚)邊角廢料
2914290000
1-金剛酰氯
2904909090
環丙環酰氯
2916209001
二氯菊酰氯
2904909090
2-呋喃甲酰氯
2933990090
亞氨基芪甲酰氯
2934100090
5-氨基-2.4.6-三碘異肽酰氯
londing...
X
? {ganrao} 今天福建快3开奖结果 莱士股票 排列三技巧正确率在99%以上 黑龙江36选7app 网信理财 湖南快乐十分怎么买才能赢 百家乐怎么玩 陕西快乐10分钟区间走势 山东期货配资网 广西快乐十分今天开奖结果 十万炒股每天挣一个点 江苏十一选五预测一定 北京快3手机版 广西快3是正规彩票吗 期货配资网站 陕西体彩十一选五选号专家